ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (GIÓ VÀ MẶT TRỜI)

ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (GIÓ VÀ MẶT TRỜI)

Do nhu cầu cần bổ sung và thay thế các nguồn năng lượng truyền thống dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Phát triển nguồn năng lượng tái tạo là một trong các định hướng và giải pháp trong tổng thể phát triển nền kinh tế xã hội Việt Nam theo hướng bền vững, thân thiện môi trường có hàm lượng các bon thấp. Đóng góp với sự phát triển bền vững của Việt Nam, KNP tham gia đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió và các giải pháp tích hợp các nguồn điện mặt trời và điện gió vào hệ thống năng lượng của Việt Nam.

    Liên hệ

    Thông số kỹ thuật

    © Copyright KNP Việt Nam. All rights reserved.